Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Posts Tagged ‘phong van xin viec’

Phong Van Xin Viec Bai 01: Introduction

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 01: Introduction, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Introduction” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng tiếng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 02: Self Introduction

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 02: Self Introduction, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Self Introduction” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 03: Educational Experience

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 03: Educational Experience, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Educational Experience” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 04: Previous job experience

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 04: Previous job experience, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Previous job experience” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 05: Special Skills

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 05: Special Skills, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Special Skills” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 06: The ideal job

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 06: The ideal job, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “The ideal job” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 07: Greatest Strengths and Weaknesses

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 07: Greatest Strengths and Weaknesses, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Greatest Strengths and Weaknesses” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 8: Interests and free time

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 8: Interests and free time, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Interests and free time” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 09: Reasons for leaving a previous job

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 09: Reasons for leaving a previous job, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Reasons for leaving a previous job” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 10: handling pressure

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 10: handling pressure, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “handling pressure” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more