Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Posts Tagged ‘job interview’

Phong Van Xin Viec Bai 01: Introduction

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 01: Introduction, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Introduction” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng tiếng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 02: Self Introduction

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 02: Self Introduction, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Self Introduction” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 03: Educational Experience

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 03: Educational Experience, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Educational Experience” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 04: Previous job experience

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 04: Previous job experience, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Previous job experience” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 05: Special Skills

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 05: Special Skills, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Special Skills” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 06: The ideal job

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 06: The ideal job, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “The ideal job” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 07: Greatest Strengths and Weaknesses

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 07: Greatest Strengths and Weaknesses, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Greatest Strengths and Weaknesses” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 8: Interests and free time

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 8: Interests and free time, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Interests and free time” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 09: Reasons for leaving a previous job

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 09: Reasons for leaving a previous job, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “Reasons for leaving a previous job” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng … Learn more

Phong Van Xin Viec Bai 10: handling pressure

10.11.2012, Comments Off on Phong Van Xin Viec Bai 10: handling pressure, Phong Van Xin Viec, by .

Đây là bài học “handling pressure” thuộc chương trình học anh văn theo chủ đề phỏng vấn xin việc bằng … Learn more