Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Posts Tagged ‘Grammar in use’

Grammar In Use Bai1-Present continuous

10.18.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai1-Present continuous, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present continuous” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 2 – Present Simple

10.18.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 2 – Present Simple, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Simple” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 3 -Present Continuous and presernt simple (1)

10.19.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 3 -Present Continuous and presernt simple (1), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Continuous and presernt simple (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài … Learn more

Grammar In Use Bai 4 -Present Continuous and presernt simple (2)

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 4 -Present Continuous and presernt simple (2), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Continuous and presernt simple (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài … Learn more

Grammar In Use Bai 5 -Past Simple

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 5 -Past Simple, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Past Simple” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 6 -Past Continuous

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 6 -Past Continuous, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Past Continuous” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 7 -Present Perfect (1)

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 7 -Present Perfect (1), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Perfect” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 9 -Present Perfect Continuous

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 9 -Present Perfect Continuous, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Perfect Continuous” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ … Learn more

Grammar In Use Bai 8 -Present Perfect (2)

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 8 -Present Perfect (2), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Perfect (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ … Learn more

Grammar In Use Bai 10 -Present Perfect Continuous and Simple

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 10 -Present Perfect Continuous and Simple, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Perfect Continuous and Simple” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này … Learn more