Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Posts Tagged ‘English for children’

Anh van thieu nhi bai 01-My name is Gogo

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 01-My name is Gogo, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “My name is Gogo” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 02-What’s his name ?

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 02-What’s his name ?, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What’s his name ?” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 03-She’s my mother

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 03-She’s my mother, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “She’s my mother” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more

Anh van thieu nhi bai 04-What’s this

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 04-What’s this, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What’s this” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc thể … Learn more

Anh van thieu nhi bai 05-Is that a tiger

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 05-Is that a tiger, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Is that a tiger” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 06-What colour is this

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 06-What colour is this, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What colour is this” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 07-What are they

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 07-What are they, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What are they” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more

Anh van thieu nhi bai 08-How old are you

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 08-How old are you, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “How old are you” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 09-How many are they

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 09-How many are they, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “How many are they” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 10-What’s the time

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 10-What’s the time, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What’s the time” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more