Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Posts Tagged ‘Business English’

Anh Van Thuong Mai Bai 1 – Pleased to Meet You

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 1 – Pleased to Meet You, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 2 – Why don’t you join us?

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 2 – Why don’t you join us?, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 3 – Getting Acquainted

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 3 – Getting Acquainted, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 4 – Any Other Business

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 4 – Any Other Business, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 5 – Hear Hear!

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 5 – Hear Hear!, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 6 – What are the Options?

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 6 – What are the Options?, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 7 – A Report on Progress

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 7 – A Report on Progress, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 8 – Graphs and Trends

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 8 – Graphs and Trends, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 9 – A Customer Survey

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 9 – A Customer Survey, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 10 – Wrapping it up

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 10 – Wrapping it up, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more