Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Grammar In Use Bai 10 -Present Perfect Continuous and Simple

10.21.2010, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Present Perfect Continuous and Simple” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng khác nhau giữa thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
UNIT 10 -Present Perfect Continuous and Simple

Comments are closed.