Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Đề thi tiếng anh trình độ A đề số 4

07.31.2011, De thi trinh do A, by .

Đây là đề thi tiếng anh trình độ A đề số 4

Bài thi này gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới nhiều chủ điểm ngữ pháp khác nhau thích hợp với người học tiếng anh ở trình độ sơ cấp. Mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời gợi ý sẵn bạn hãy chọn câu đúng nhất trong số đó. Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi bạn hãy nhấn vào link “Show answers” để biết kết quả thi của bạn.
1. He’s very short: ________ sisters are taller.
2. When ________ dinner.
3. Kate is the best ________ the three.
4. – Are you ready? – ________.
5. Leave your dirty shoes ________ the door.
6. He ________ swim very well.
7. Peter works in London. ________.
8. Yeuk Yee had her house painted white yesterday. = ________
9. The hotel is ________.
10. – Can we begin the test? – We can’t unless the teacher ________ so.
11. “You are late” he said. “I think the bus ________ already.”
12. We wondered who was going to pay for the ________ window.
13. The pond near your house is full ________ white lilies.
14. His landlady doesn’t ________ of his having parties.
15. I drink ________ coffee than you.
16. I bought her a new pencil sharpener ________.
17. The news ________ as soon as possible.
18. This book is ________.
19. Suda told ________ the whole story.
20. It’s a small shop, and you may have some difficulty ________ it.
Comments are closed.