Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Đề thi tiếng anh trình độ A đề số 2

07.31.2011, De thi trinh do A, by .

Đây là đề thi tiếng anh trình độ A đề số 2

Bài thi này gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới nhiều chủ điểm ngữ pháp khác nhau thích hợp với người học tiếng anh ở trình độ sơ cấp. Mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời gợi ý sẵn bạn hãy chọn câu đúng nhất trong số đó. Sau khi trả lời tất cả các câu hỏi bạn hãy nhấn vào link “Show answers” để biết kết quả thi của bạn.
1. My cousin ________ bank manager.
2. Claude is ________.
3. She smokes ________.
4. She’s talking to you. Please listen to ________.
5. This isn’t Bob’s car. ________ is a sports car.
6. Jack and Tom ________ go to school yesterday.
7. Jack always ________ to his office by car.
8. ________ tall are you?
9. I speak French ________ Jenny.
10. Mirana remembered to phone the doctor. = ________
11. These are my ________ three children.
12. – What would you like for your birthday? – ________ will do.
13. – What ‘s your proposal? – I propose that the meeting ________ .
14. “Here’s the money I promised,” he said. “I always ________ my promises.”
15. The boy suffered ________ a very bad headache.
16. Always ________ honest in whatever you do.
17. Did you ________ your pocketbook?
18. I preferred that she ________ here.
19. If you had locked the gate properly, the robbers ________ into the house.
20. – Your friend speaks English very well, doesn’t she? – Yes, she ________ English since she was a little girl.
Comments are closed.