Archive for the ‘Truyen co tich’ Category

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : the boa and the monkey

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “the boa and the monkey”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : goose golden eggs

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “goose golden eggs”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe và nói […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : the black ants

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “the black ants”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe và nói […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : sleepy toto

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “sleepy toto”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe và nói của […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : spotted cat

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “spotted cat”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe và nói của […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : animal musicians

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “animal musicians”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe và nói của […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : the dove and the ant

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “the dove and the ant”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : big thumb

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “big thumb”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe và nói của […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : the three butterflies

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “the three butterflies”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe và nói […]

Hoc Anh Van Qua Truyen Co Tich Bai : the monkey and the turtle

Đây là chương trình học anh văn qua những câu chuyện cổ tích. Bài học này thuộc giáo trình tiếng anh thiếu nhi. Trong bài học này các bạn sẽ được nghe bài “the monkey and the turtle”, trong lúc nghe bài học bạn hãy cố gắng đọc theo để phát triển khả năng nghe […]