Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Pronunciation’ Category

Hoc phat am tieng anh bai 1

09.14.2011, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 1, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 1” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 2

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 2, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 2” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 3

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 3, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 3” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 4

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 4, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 4” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 5

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 5, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 5” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 6

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 6, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 6” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 7

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 7, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 7” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 8

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 8, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 8” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 9

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 9, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 9” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more

Hoc phat am tieng anh bai 10

11.30.2012, Comments Off on Hoc phat am tieng anh bai 10, Pronunciation, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Hoc phat am tieng anh bai 10” thuộc giáo trình học phát âm tiếng … Learn more