Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Grammar in use’ Category

Grammar In Use Bai 41 -Passive (1)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 41 -Passive (1), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Passive (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 43 -Passive (3)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 43 -Passive (3), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Passive (3)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 42 -Passive (2)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 42 -Passive (2), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Passive (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 45 -Have something done

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 45 -Have something done, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Have something done” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ … Learn more

Grammar In Use Bai 44 -It is said that… He is said to.. (be) supposed to

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 44 -It is said that… He is said to.. (be) supposed to, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “It is said that… He is said to.. (be) supposed to” thuộc giáo trình … Learn more

Grammar In Use Bai 48 -Question (1)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 48 -Question (1), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Question (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 47 -Reported Speech (2)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 47 -Reported Speech (2), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Reported Speech (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ … Learn more

Grammar In Use Bai 46 -Reported Speech (1)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 46 -Reported Speech (1), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Reported Speech (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ … Learn more

Grammar In Use Bai 50 -Auxiliary verbs

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 50 -Auxiliary verbs, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Auxiliary verbs” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 49 -Question (2)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 49 -Question (2), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Question (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more