Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Grammar in use’ Category

Grammar In Use Bai 31 -Must and have to

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 31 -Must and have to, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Must and have to” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn … Learn more

Grammar In Use Bai 34 -Should (2)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 34 -Should (2), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Should (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 33 -Should (1)

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 33 -Should (1), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Should (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 32 -Must, mustn’t, needn’t

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 32 -Must, mustn’t, needn’t, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Must, mustn't, needn't” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ … Learn more

Grammar In Use Bai 37 -If I do… and If I did…

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 37 -If I do… and If I did…, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “If I do… and If I did…” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong … Learn more

Grammar In Use Bai 36 -Can/Could/Would you…?

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 36 -Can/Could/Would you…?, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Can/Could/Would you…?” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 35 -Had better. It’s time…

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 35 -Had better. It’s time…, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Had better. It's time…” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn … Learn more

Grammar In Use Bai 39 -If I had known… I wish I had known

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 39 -If I had known… I wish I had known, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “If I had known… I wish I had known” thuộc giáo trình Grammar In … Learn more

Grammar In Use Bai 38 -If I knew… I wish I knew

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 38 -If I knew… I wish I knew, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “If I knew… I wish I knew” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong … Learn more

Grammar In Use Bai 40 -Would. I wish… would

10.25.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 40 -Would. I wish… would, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Would. I wish… would” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn … Learn more