Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Grammar in use’ Category

Grammar In Use Bai 22 -Will/shall (2)

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 22 -Will/shall (2), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Will/shall (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 21 -Will/shall (1)

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 21 -Will/shall (1), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Will/shall (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ được … Learn more

Grammar In Use Bai 25 -When I do/When I’ve done. When and If

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 25 -When I do/When I’ve done. When and If, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “When I do/When I've done. When and If” thuộc giáo trình Grammar In Use. … Learn more

Grammar In Use Bai 24 -Will be doing and will have done

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 24 -Will be doing and will have done, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Will be doing and will have done” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong … Learn more

Grammar In Use Bai 23 -I will and I’m going to

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 23 -I will and I’m going to, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “I will and I'm going to” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài … Learn more

Grammar In Use Bai 26 -Can, could and (be) able to

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 26 -Can, could and (be) able to, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Can, could and (be) able to” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài … Learn more

Grammar In Use Bai 27 -Could (do) and could have (done)

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 27 -Could (do) and could have (done), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Could (do) and could have (done)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài … Learn more

Grammar In Use Bai 29 -May and might (1)

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 29 -May and might (1), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “May and might (1)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn … Learn more

Grammar In Use Bai 28 -Must and can’t

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 28 -Must and can’t, Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Must and can't” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn sẽ … Learn more

Grammar In Use Bai 30 -May and might (2)

10.21.2010, Comments Off on Grammar In Use Bai 30 -May and might (2), Grammar in use, by .

Bạn đang theo dõi bài học “May and might (2)” thuộc giáo trình Grammar In Use. Trong bài này bạn … Learn more