Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Business English’ Category

Anh Van Thuong Mai Bai 11 – Can I Help You?

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 11 – Can I Help You?, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 12 – Negotiating part 1

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 12 – Negotiating part 1, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 13 – We Might Have A Deal!

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 13 – We Might Have A Deal!, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 14 – A Formal Speech

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 14 – A Formal Speech, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more

Anh Van Thuong Mai Bai 15 – Until Next Time

07.27.2011, Comments Off on Anh Van Thuong Mai Bai 15 – Until Next Time, Business English, by .

Đây là chương trình học anh văn thương mại bằng video. Giáo trình này gồm có 15 bài học, mỗi … Learn more