Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Anh van thieu nhi’ Category

Anh van thieu nhi bai 31-I want to go to the moon

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 31-I want to go to the moon, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “I want to go to the moon” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. … Learn more

Anh van thieu nhi bai 32-The yellow kite is hers

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 32-The yellow kite is hers, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “The yellow kite is hers” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình … Learn more

Anh van thieu nhi bai 33-When is your birthday

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 33-When is your birthday, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “When is your birthday” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 34-Show me your tickets.

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 34-Show me your tickets., Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Show me your tickets.” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 35-I want some cards, please

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 35-I want some cards, please, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “I want some cards, please” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình … Learn more

Anh van thieu nhi bai 36-May I make some soup.

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 36-May I make some soup., Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “May I make some soup.” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình … Learn more

Anh van thieu nhi bai 37-This camel moves quickly

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 37-This camel moves quickly, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “This camel moves quickly” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more