Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Anh van thieu nhi’ Category

Anh van thieu nhi bai 11-What do you like

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 11-What do you like, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What do you like” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 12-Do you like sausages

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 12-Do you like sausages, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Do you like sausages” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 13-Revision

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 13-Revision, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Revision” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc thể loại … Learn more

Anh van thieu nhi bai 14-Have you got a ruler

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 14-Have you got a ruler, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Have you got a ruler” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình … Learn more

Anh van thieu nhi bai 15-Let’s eat

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 15-Let’s eat, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Let’s eat” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc thể … Learn more

Anh van thieu nhi bai 16-I can swim

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 16-I can swim, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “I can swim” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more

Anh van thieu nhi bai 17-You are big

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 17-You are big, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “You are big” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more

Anh van thieu nhi bai 18-We are hungry

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 18-We are hungry, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “We are hungry” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more

Anh van thieu nhi bai 19-She’s got a towel

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 19-She’s got a towel, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “She’s got a towel” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 20-I want a jumper

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 20-I want a jumper, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “I want a jumper” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more