Học Anh Văn

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Anh van thieu nhi’ Category

Anh van thieu nhi bai 01-My name is Gogo

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 01-My name is Gogo, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “My name is Gogo” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 02-What’s his name ?

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 02-What’s his name ?, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What’s his name ?” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 03-She’s my mother

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 03-She’s my mother, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “She’s my mother” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more

Anh van thieu nhi bai 04-What’s this

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 04-What’s this, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What’s this” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc thể … Learn more

Anh van thieu nhi bai 05-Is that a tiger

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 05-Is that a tiger, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “Is that a tiger” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 06-What colour is this

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 06-What colour is this, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What colour is this” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 07-What are they

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 07-What are they, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What are they” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more

Anh van thieu nhi bai 08-How old are you

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 08-How old are you, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “How old are you” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 09-How many are they

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 09-How many are they, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “How many are they” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này … Learn more

Anh van thieu nhi bai 10-What’s the time

05.22.2012, Comments Off on Anh van thieu nhi bai 10-What’s the time, Anh van thieu nhi, by .

Bạn đang theo dõi bài học “What’s the time” thuộc giáo trình anh văn thiếu nhi. Giáo trình này thuộc … Learn more