Học Anh Văn

Feed Rss

Anh Văn Thiếu Nhi

Giáo trình anh văn thiếu nhi gồm 37 video hoạt hình vui tươi và sinh động. Cùng với nhân vật GOGO bạn sẽ học các sử dụng tiếng anh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

 1. Anh van thieu nhi bai 01-My name is Gogo

 2. Anh van thieu nhi bai 02-What’s his name ?

 3. Anh van thieu nhi bai 03-She’s my mother

 4. Anh van thieu nhi bai 04-What’s this

 5. Anh van thieu nhi bai 05-Is that a tiger

 6. Anh van thieu nhi bai 06-What colour is this

 7. Anh van thieu nhi bai 07-What are they

 8. Anh van thieu nhi bai 08-How old are you

 9. Anh van thieu nhi bai 09-How many are they

 10. Anh van thieu nhi bai 10-What’s the time

 11. Anh van thieu nhi bai 11-What do you like

 12. Anh van thieu nhi bai 12-Do you like sausages

 13. Anh van thieu nhi bai 13-Revision

 14. Anh van thieu nhi bai 14-Have you got a ruler

 15. Anh van thieu nhi bai 15-Let’s eat

 16. Anh van thieu nhi bai 16-I can swim

 17. Anh van thieu nhi bai 17-You are big

 18. Anh van thieu nhi bai 18-We are hungry

 19. Anh van thieu nhi bai 19-She’s got a towel

 20. Anh van thieu nhi bai 20-I want a jumper

 21. Anh van thieu nhi bai 21-Where is Gogo

 22. Anh van thieu nhi bai 22-What’s she doing

 23. Anh van thieu nhi bai 23-What are we doing

 24. Anh van thieu nhi bai 24-We’re building a tree house

 25. Anh van thieu nhi bai 25-Where are you going

 26. Anh van thieu nhi bai 26-Revision

 27. Anh van thieu nhi bai 27-May I have a blanket

 28. Anh van thieu nhi bai 28-Whose dress is this

 29. Anh van thieu nhi bai 29-That’s a big dinosaur

 30. Anh van thieu nhi bai 30-How much is that robot

 31. Anh van thieu nhi bai 31-I want to go to the moon

 32. Anh van thieu nhi bai 32-The yellow kite is hers

 33. Anh van thieu nhi bai 33-When is your birthday

 34. Anh van thieu nhi bai 34-Show me your tickets.

 35. Anh van thieu nhi bai 35-I want some cards, please

 36. Anh van thieu nhi bai 36-May I make some soup.

 37. Anh van thieu nhi bai 37-This camel moves quickly

Leave a Reply